Internetowy Sklep coolmed.pl, działający pod adresem URL coolmed.pl, prowadzony jest przez F.H.U. MATEK Dorota Chowaniec z siedzibą w Rzeszotarach (woj. małopolskie), ulica ul. Piasna Górka 16, NIP: 9442098182, REGON: 122714357.

 

 

1. Definicje


Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie:

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.

 

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.

 

Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.

 

F.H.U. MATEK – F.H.U. MATEK Dorota Chowaniec, z siedzibą w Rzeszotarach (woj. małopolskie), ulica Piasna Górna 16, NIP: 9442098182, REGON: 122714357, prowadzące i administrujące Sklep Internetowy, działający pod adresem URL coolmed.pl.

 

Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sklepu Internetowego, mające na celu zgłoszenie niezadowalającej jakości Towaru – przede wszystkim żądanie wymiany lub naprawy towaru, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar bądź obniżenia ceny.

 

Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez F.H.U. MATEK pod adresem URL coolmed.pl, będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.

 

Towar – rzecz znajdująca się w Ofercie Handlowej Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Zamówienia.

 

Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.

 

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

2. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (Online) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu coolmed.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 691 49 74 09.

 2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00-14:00 Zamówienia złożone Online w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Aby złożyć Zamówienie On-line, Klient powinien bezpłatnie zarejestrować swoje dane na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem opcji "Rejestracja" oraz podejmowania kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

 4. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych – tak zwane Zakupy bez rejestracji.

 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "Złóż zamówienie". Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w Zamówieniu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail (skrzynkę e-mailową) podany w procesie składania Zamówienia lub w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, konsultant potwierdzi słownie przyjęcie Zamówienia.

 6. Zamówione Towary w Sklepie Internetowym Klient może odebrać osobiście w sklepie pod adresem Myślenice, ul. Słowackiego 40A, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-18:00, w soboty od 9:00-14:00 lub w siedzibie po wcześniejszym ustaleniu pod adresem Rzeszotary, ul. Piasna Górka 16. W wypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem firmy przewozowej, zamówiony Towar zostanie niezwłocznie wysłany na wskazany w Zamówieniu adres dostawy.

 7. Przesyłki z zamówionym Towarem wysyłane są za pobraniem pieniężnym (koszt zakupu Towaru + koszt wysyłki płatne pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze), według aktualnego cennika usług oraz przewidywanych czasów dostawy Poczty Polskiej. Koszt wysyłki podawany jest Klientowi przy składaniu Zamówienia. W wypadku składania Zamówienia Online, koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie przez system Sklepu Internetowego (w zależności od wagi zamawianego Towaru) a następnie przedstawiany Klientowi w zestawieniu końcowym Zamówienia.

 

 

3. Reklamacja

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 2. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym posiadający wady fabryczne, uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub cechy niezgodne z Zamówieniem może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

 3. Reklamację Towaru można złożyć:

 • osobiście w siedzibie F.H.U. MATEK ,

 • poprzez nadanie Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub inną formą przesyłki, na adres: FHU MATEK, ul. Słowackiego 40A, 32-400 Myślenice z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację drogą e-mailową lub telefoniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby właściciel Sklepu Internetowego:

 • naprawił Towar reklamowany;

 • wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;

 • zwróci należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

F.H.U. MATEK, ul. Słowackiego 40A, 32-400 Myślenice

 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należne są od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 3. Informacja dot. zwrotu świadczeń:

  1. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

  2. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

F.H.U. MATEK, ul. Słowackiego 40A, 32-400 Myślenice

 1. Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

5. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia przez F.H.U. MATEK

 2. Klient zapisujący się do Newslettera, podaje dobrowolnie swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Newslettera przez F.H.U. MATEK.

 3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sklep Internetowy zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celach utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron.

 5. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę coolmed.pl za pośrednictwem odpowiedniego banera.

 

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego", przepisy "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przepisy "Ustawy o ochronie danych osobowych".

 3. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w siedzibie F.H.U. MATEK., w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa.

 4. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 5. Zmiany w regulaminie:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

  2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy


Informacja

Producenci

Nowe produkty

Najczęściej kupowane